நீங்களும் ஞானியாகலாம்
Highlights Point
நீங்களும் ஞானியாகலாம்
ஞானியரை வணங்குவது சிறப்பல்ல! நீங்களே ஞானியாவதுதான் சிறப்பு!
தனி ஒருவர் ஞானம் பெறுவதே இமாலய சாதனையாகக் கருதப்படும் நிலையில்,
ஸ்ரீ பகவத் ஐயா அவர்களால் ஞானம் பெற்றவர்கள் பலர்.
திறந்த மனதுடன் வாருங்கள்! நீங்களும் ஞானியாகலாம்.

Temporarily Stopped Online Purchase

 


Buy Books