ஞானப்பட்டரை
Highlights Point
ஸ்ரீ: ஞானம் என்றால் என்ன என்பதை ஒருவர் கருத்தளவில் புரிந்து கொண்டால் கூட, அவர் ஞானம் பெற்று விட்டதாகத்தான் அர்த்தம். இது தான் புரிதல் என்று நாம் புரிந்து கொண்ட நிலையில், நமது மனதும், இதுதான் புரிதல் என்று தனக்குள் எதிரொலிக்க செய்ய வேண்டும்.

Temporarily Stopped Online Purchase

 


Buy Books