தேடிப்போக வீடு இல்லை !
Highlights Point
எதிர்காலம் என்னும் மாயைதான் நம்மை இருட்டுக்குள் வைத்துள்ளது.
ஆகாயம் என்பது முடிவில்லாத ஒன்று என்பது அறிவியல் உண்மை.
முடிவில்லாத ஆகாயத்தை நம்மால் கற்பனை செய்து கூடப் பார்க்க
முடியாது. முடிந்தால் கற்பனை செய்துதான் பாருங்களேன்!
முடிவைத் தேடும் மனதே,
பிரச்சனைகளுக்குக் காரணமாக அமைந்து விடுகிறது.

Temporarily Stopped Online Purchase

 


Buy Books