கவலைகள் அனைத்திற்கும் தீர்வு
Highlights Point
நமக்கு ஏற்படும் துயரங்களைத்
தாழ்வாக மதிப்பிடவேண்டாம்.
அவை அனைத்தும்
அளப்பரிய ஆற்றலைத்
தம்மகத்தே கொண்டுள்ளன.

அதனை அடையாளம் கண்டு
புரிந்து கொள்வோர்...

அனைத்துத் துயரங்களிலிருந்தும்
ஒட்டுமொத்தமாக
விடுதலைப் பெறுகின்றனர்

Temporarily Stopped Online Purchase

 


Buy Books