தீய பழக்கத்தில் இருந்து விடுபடமுடியுமா?
Highlights Point
நம்முடைய அகத்தைப் பொறுத்த அளவில்
நாம் 100 சதவீதமாக செயல் முனைப்பு இல்லாமல்
இருக்க வேண்டும்.
புறத்தைப் பொறுத்த அளவில், 100 சதவீதமாக
செயல்திறத்துடன் செயல்பட வேண்டும்.

Temporarily Stopped Online Purchase

 


Buy Books